Prakash Jha Productions Instagram Stats & Analytics Dashboard

Prakash Jha Productions Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-09-01 23:53:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.4N
Chú ý41
Bài viết401
Xếp hạng toàn cầu
201,477th (Top 25.0%)
Sao điểm Nox
3.46
Có tiềm năng(Top 3.8%)
tỷ lệ tương tác
6.6%
399 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Prakash Jha Productions Daily Followers (1 năm gần đây)
Prakash Jha Productions Engagement Post
Bài đăngIGTV
Prakash Jha Productions @Prakash Jha Productions
Quốc gia Ấn Độ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Prakash Jha Productions is a brand incorporated by Prakash Jha, to take his unique brand - Cinema with Power, forward.