NJ 🇧🇷 Instagram Stats & Analytics Dashboard

NJ 🇧🇷 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-03 11:00:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký164.33TR
Chú ý1.58N
Bài viết5.11N
Xếp hạng toàn cầu
17th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.27
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.7%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
2.41TR 883
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NJ 🇧🇷 Daily Followers (1 năm gần đây)
NJ 🇧🇷 Engagement Post
NJ 🇧🇷 @NJ 🇧🇷
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
“O menino encantou a quebrada”