Jonathan Francis Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jonathan Francis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-01-28 18:02:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.81N
Chú ý2.85N
Bài viết1.54N
Xếp hạng toàn cầu
245,653rd (Top 30.6%)
Sao điểm Nox
4.01
Đáng hợp tác(Top 1.4%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
137 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jonathan Francis Daily Followers (1 năm gần đây)
Jonathan Francis Engagement Post
Bài đăngIGTV
Jonathan Francis @Jonathan Francis
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I love craft beer... drinking them, talking about them, photographing them, etc. . CTV story: https://ottawa.ctvnews.ca/mobile/video?clipId=1470948