⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S Instagram Stats & Analytics Dashboard

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-06 09:29:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.15N
Chú ý20
Bài viết842
Xếp hạng toàn cầu
2,002,186th (Top 23.4%)
Sao điểm Nox
4.05
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
6.0%
1.28N 39
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S Daily Followers (1 năm gần đây)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S @⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀N E M I S
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀*** ⠀⠀⠀⠀⠀⠀