luvuria Instagram Stats & Analytics Dashboard

luvuria Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-20 23:07:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.35N
Chú ý394
Bài viết268
Xếp hạng toàn cầu
146,620th (Top 17.5%)
Sao điểm Nox
3.47
Có tiềm năng(Top 5.7%)
tỷ lệ tương tác
15.9%
2.48N109
Thu nhập dự tính
4.11TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
luvuria Daily Followers (1 năm gần đây)
luvuria Engagement Post
Bài đăngIGTV
luvuria @luvuria
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
selling (price negotiable)