lukaszbcn Instagram Stats & Analytics Dashboard

lukaszbcn Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-25 14:00:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.06N
Chú ý2.77N
Bài viết126
Xếp hạng toàn cầu
270,589th (Top 19.9%)
Sao điểm Nox
3.32
Có tiềm năng(Top 8.4%)
tỷ lệ tương tác
5.0%
1.09N 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
lukaszbcn Daily Followers (1 năm gần đây)
lukaszbcn Engagement Post
Bài đăngIGTV
lukaszbcn @lukaszbcn
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
"El que quiere subir inventa la escalera" 📍#barcelona -#wroclaw ♉️#tauro