fromyg Instagram Stats & Analytics Dashboard

fromyg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-26 01:19:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.72TR
Chú ý29
Bài viết62
Xếp hạng toàn cầu
4,506th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 2.8%)
tỷ lệ tương tác
12.5%
331.87N 7.72N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
fromyg Daily Followers (1 năm gần đây)
fromyg Engagement Post
fromyg @fromyg
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#YG