fromyg Instagram Stats & Analytics Dashboard

fromyg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-27 22:42:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.73TR
Chú ý29
Bài viết62
Xếp hạng toàn cầu
3,906th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 2.4%)
tỷ lệ tương tác
12.4%
330.75N7.73N
Thu nhập dự tính
538.91TR (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
fromyg Daily Followers (1 năm gần đây)
fromyg Engagement Post
fromyg @fromyg
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
#YG