auldviking Instagram Stats & Analytics Dashboard

auldviking Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-17 07:34:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.43N
Chú ý2.33N
Bài viết179
Xếp hạng toàn cầu
483,740th (Top 50.3%)
Sao điểm Nox
2.36
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.9%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
48 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
auldviking Daily Followers (1 năm gần đây)
auldviking Engagement Post
Bài đăngIGTV
auldviking @auldviking
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
I do NOT invest in day trading, trading money, FX, bitcoin, crypto, NFTs, binary options or cash flipping. I invest in the planet ONLY.