African Diaspora News Channel Instagram Stats & Analytics Dashboard

African Diaspora News Channel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-18 18:13:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký37.26N
Chú ý1.32N
Bài viết2.8N
Xếp hạng toàn cầu
94,034th (Top 11.6%)
Sao điểm Nox
2.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 9.7%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
985156
Thu nhập dự tính
3.49TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
African Diaspora News Channel Daily Followers (1 năm gần đây)
African Diaspora News Channel Engagement Post
African Diaspora News Channel @African Diaspora News Channel
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Connecting The Diaspora One Story At A Time - Houston,Tx For Business & Bookings @kellenkash [email protected]