Instagram Stats & Analytics Dashboard

 Trang ph璽n t穩ch d廙 li廙u Instagram (D廙 li廙u c廕計 nh廕負 ngy 2020-01-02)
Qu廙c gia: Kh獺c  Ng繫n ng廙: Ti廕積g Anh 
T廙ng s廙 ng k羸
6.99N  23.8%
Ch繳 羸
1.28N  2.2%
Bi vi廕篙
229 
Th廕 k礙nh
X廕穆 h廕》g ton c廕吟
190,612th  (Top 23.8%)
t廙 l廙 tがヾng t獺c
Sao i廙m Nox
  3.41 
Lが廙ㄅ th穩ch/Video
976 
Avg.Comments Per Content
252
Thu nh廕計 d廙 t穩nh
2.2TR (M廙i bi vi廕篙)
Engagement Post 
Xu hが廙ng theo d繭i d廙 li廙u c廙吧 ngが廙i theo d繭i Instagram 
7 gy
30 ngy
Subs for the Last 7 Days嚗 Subs-Compare to previous Last 7 Days嚗
Daily Followers (1 nm g廕吵 璽y)
H廕彫g ngy
Ton b廙
 ng s廙 li廙u th廙ng k礙
Ngu廙n d廙 li廙u l d廙 li廙u c繫ng khai c廙吧 m廕》g x瓊 h廙i. N廕簑 b廕》 kh繫ng mu廙n hi廙n th廙 d廙 li廙u k礙nh, vui l簷ng li礙n h廙 v廙i ch繳ng t繫i 廙 x籀a [email protected]
Nh籀m NoxInfluence

B廕另 c廙 c籀 th廕畚 m廕畚 ho廕搾 羸 ki廕積 g穫, b廕》 廙u c籀 th廙 li礙n l廕︷ Noxinfluencer t廕【 璽y. Ch繳ng t繫i s廕 s廙m ph廕τ h廙i cho b廕》.

廕暗 c璽u h廙i qua facebook
(廙 ngh廙)